Hiwka Wiki
Search…
Ice Ace มีผลอย่างไรต่อเกมบ้าง?
    เวลา 18:00 ของทุกวันอากาศในดาวฮิวกะจะเริ่มหนาวขึ้น
    เวลา 19:00 อากาศในดาวฮิวกะจะหนาวจนคนทนไม่ได้ (สามารถหลบใต้สิ่งปลูกสร้างเพื่อความอบอุ่นได้)
    เวลา 20:00-3:59 อากาศในดาวฮิวกะหนาวจนคนทนไม่ได้ (สามารถหลบใต้สิ่งปลูกสร้างเพื่อความอบอุ่นได้)
    เวลา 4:00 ผู้เล่นเริ่มออกจากที่ร่มได้ อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น
    เวลา 5:00 อากาศอบอุ่น :)
Last modified 3mo ago
Copy link